Indsatser til børn & unge

Jf. Barnets lov (pr. 1/1-2024)

Målgruppe


Vores målgruppe er børn og unge med sociale problemer og/eller særlige behov, eksempelvis nedsat psykisk funktionsevne. Målgruppen inkluderer derfor (ikke udtømt): Omsorgssvigt, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, misbrug og kriminalitet. Herunder også diagnoser som borderline, skizofreni, autisme, mental retardering med videre.


Vi brænder for at arbejde med børn og unge med komplekse problemstillinger, ofte med sammenbrud i anbringelsesforløb. Vi flytter ikke de unge ind hos os, men vi flytter i stedet indsatsen ud til den unge og tilpasser støtten individuelt ud fra den enkeltes præmisser, ressourcer og forudsætninger.


Vi ønsker at alle børn og unge vokser op i tryghed og derfor laver vi også individuelle forløb til børn og unge som har været udsat for social vold.  Vi afhenter barnet og kører det til en hemmeligholdt adresse.

Akut anbringelse jf. Barnets lov § 12 stk. 3

(Serviceloven § 4, stk. 4)


Vi tilbyder akut midlertidig placering jf. barnets lov § 12 stk. 3. Vi skaber et døgndækket tilbud til barnet eller den unge, hvor der er behov for akut at sikre barnets tryghed og omsorg. Der aftales en individuelt tilpasset indsats, herunder om der er tale om 1-1 eller anden normering.

Herunder kan vi også yde støtte til tilfælde med social vold. Vi afhenter barnet akut og kører det til en hemmeligholdt adresse.

Anbringelse på eget værelse jf. Barnets lov § 46

(Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7)


Hos OpusCare tilbyder vi støtte til unge anbragt på eget værelse jf. Barnets lov § 46. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og leverer konkrete serviceydelser efter myndigheds vurderinger. Støtten varetages i den unges eget hjem, og det kan aftales, at den unge har mulighed for at få telefonisk kontakt hele døgnet. Den unge bliver tilknyttet et fast team på 2-4 medarbejdere, så vi sørger for kontinuitet i relationen. Teamet dækker hinanden ind ved ferie og sygdom, så vidt muligt.

Vi vægter højt at støtte op om, at den unge kommer i uddannelse, praktik eller lign. Vi tilrettelægger tiden sammen med den unge, så det er fleksibelt i forhold til den unges hverdag.


Vi ønsker at alle børn og unge vokser op i tryghed, og derfor laver vi også individuelle forløb til børn og unge som har været udsat for social vold. Vi afhenter i disse tilfælde barnet og kører det til en hemmeligholdt adresse.

Ungestøtte jf. Barnets lov § 114 og 115

(Serviceloven § 76)


Vi tilbyder ungestøtte til unge, der tidligere har været anbragt eller haft en kontaktperson tilknyttet. Vi vægter kontinuitet og fleksible tilrettelæggelser, som på vores andre indsatser.

Den unge bliver tilknyttet enten et fast team af medarbejdere eller en fast kontaktperson, så vi sørger for kontinuitet i relationen.

Vi støtter op om, at den unges uddannelse, praktik eller lign. Vi tilrettelægger indsatsen sammen med den unge, så det er fleksibelt i forhold til den unges hverdag.

Vi ved, at de unge ofte har et sparsomt netværk og vil derfor gerne støtte dem i overgangen til voksenlivet.