Akuttilbud


Jf. Serviceloven §4, stk. 4Akuttilbud


Akuttilbud er en særlig og ressourcekrævende indsats til borgere, der har et omfattende behov for hjælp og støtte, men som grundet deres problemskabende adfærd ikke er egnede i rammerne af et ordinært tilbud.Baggrund


Akuttilbud kan  etableres i tilfælde, hvor en borgers problematik og problemskadende adfærd er så omfattende, at myndigheden opretter et tilbud i en selvstændig foranstaltning, også kaldet et enkeltmandprojekt.


Den problemskabende adfærd viser sig typisk i form af udadreagerende, selvskadende- eller selvstimulerende adfærd.

Formål


Hos Opuscare skaber vi sammen med myndigheden, de nødvendige rammer for at håndtere borgerens adfærd på en sådan måde, at borgeren kan få et bedre og mere værdigt liv med en højere livskvalitet.


Vi har god erfaring med at starte indsatsen med en skærmning af borger med henblik på at
stabilisere den eksisterende situationen.

Indsats


Indsatsen indebærer ofte en skærmning af borgeren med henblik på at stabilisere situationen, tilpasse den pædagogiske indsats og skabe rammerne for, at myndighed kan udrede og opstarte eventuel behandling.


Vi er således erfarne i at håndtere disse borgere, der kræver en personalenormering på mindst 1-1. 

Opuscare stiller den rette støtte til rådighed, om det er i borgers eget hjem eller i anden bolig.

Vores ydelser


I tilfælde, hvor kommunen har et akut behov for at placere en borger, står OpusCare til rådighed som ekstern leverendør jf. Serviceloven §4 stk. 4 læs mere her.

Vi foretager altid en faglig vurdering af indsatsen i samarbejde med kommunen ift., om vi er det rette match som leverendør til den pågældende opgave. 


Såfremt vi kan varetage opgaven, udarbejder vi en kontrakt for indsatsen for den enkelte borger. Vi følger den kommunalt udarbejdede handleplan og tager altid udgangspunkt i Socialstyrelsens anbefalinger for organisering, samarbejde og borgerinddragelse, således:


  • Vi arbejder faseinddelt og tilpasser den individuelle indsats med borgerens behov i hver enkelt fase
  • Vi har en udviklende og rehabiliterende tilgang til borgeren
  • Vi støtter og hjælper borgerens ret til selv- og medbestemmelse i relation til at træffe beslutninger i eget liv, klare mest muligt selv, udvikle egne kompetencer og gøre sine egne erfaringer i et trygt miljø
  • Vi foretager løbende ændringer og justeringer af indsatsen i takt med borgerens udvikling og ændrede behov samt i takt med at den pædagogiske indsats udvikles og manifesterer sig.
  • Vi har kontinuerligt fokus på borgerens mulighed for inklusion og adgang til fællesskaber
  • Vi vurderer løbende, om borger vil kunne klare sig med en mindre indgribende indsats
  • Vi prioriterer et tæt samarbejde med myndighed